ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ЦАРКВА БЕЛАРУСІ: ГІСТОРЫЯ І СУЧАСНАСЦЬ

Дата: 23-10-2017 10:17  
Трэцяя міжнародная навукова-практычная канферэнцыя - 9 снежня 2017 г.
The Third international scientific and practical conference - 9 December 2017.
(see English text below)

МІНСКАЯ БАГАСЛОЎСКАЯ СЕМІНАРЫЯ САЮЗА ЕВАНГЕЛЬСКІХ ХРЫСЦІЯН БАПТЫСТАЎ У РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ
праводзіць Трэцюю міжнародную навукова-практычную канферэнцыю

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ЦАРКВА БЕЛАРУСІ: ГІСТОРЫЯ І СУЧАСНАСЦЬ.
(ДА 500-ГОДДЗЯ БЕЛАРУСКАЙ БІБЛІІ І 500-ГОДДЗЯ РЭФАРМАЦЫІ)Час правядзення: 9 снежня 2017 г.
Месца правядзення: Мінская багаслоўская семінарыя Саюза ЕХБ у РБ. Мінск, вул. Я. Райніса, 6.

Праблемнае поле канферэнцыі:
1. Гісторыя Евангельскай Царквы ў Беларусі ў XV – XXІ стст.
2. Францыск Скарына (1490 1551) і выданне беларускай Бібліі.
3. Рэфармацыя ў Беларусі ў кантэксце еўрапейскіх рэфармацыйных працэсаў.
4. Знакамітыя постаці Рэфармацыі.
5. Беларускія пераклады Бібліі і біблеістыка ў Беларусі.
6. Сучасны евангельскі рух у Беларусі: тэндэнцыі і перспектывы.

Заяўкі і тэксты дакладаў на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 1 лістапада 2017 г. па адрасе аргкамітэту: Мінск, вул. Я. Райніса, 6. Кант. тэл.: (+375 17) 285-47-40. Павел Асененка, е-mail: .

Працоўныя мовы канферэнцыі: беларуская, руская.
Мова публікацыі матэрыялаў канферэнцыі: беларуская.
Патрабаванні да афармлення: артыкул аб’ёмам да 40 тысяч знакаў павінен быць уважліва адрэдагаваны. Інтэрвал – адзінарны. Палі: – 25 мм. Шрыфт: Times New Roman; памер 14 пт. ПАЗНАЧАЮЦЦА: 1) Прозвішча і ініцыялы аўтара; 2) Назва даклада; 3) Спасылкі афармляюцца пастаронкава ў адпаведнасці з прынятым у Беларусі стандартам навуковых публікацыяў (Напрыклад: аўтар, назва працы, месца выдання, год выдання, нумар старонкі і г.д.).

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі.

Выдаткі, звязаныя з удзелам у канферэнцыі, бярэ на сябе камандзіруючы бок.

ЗАЯЎКА на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе праз e-mail, і павінна змяшчаць наступныя пункты:
1. Прозвішча, імя і імя па бацьку.
2. Месца працы, пасада.
3. Навуковая ступень і навуковае званне.
4. Назва даклада (і абсталяванне, неабходнае для выступлення).
5. Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

MINSK THEOLOGICAL BAPTIST SEMINARY IN BELARUS
holds the Third international scientific and practical conference

EVANGELICAL CHURCH OF BELARUS: HISTORY AND MODERNITY
(to 500 ANNIVERSARY OF THE BELARUSIAN BIBLE AND REFORMATION)

Date: 9 December 2017
Venue: Minsk Theological Baptist seminary in Minsk, 6 Rainisa str.

Issues to be covered:
1. History of the Evangelical church in Belarus in 15-21 cc.
2. Francysk Skaryna (1490 1551) and the publishing of the Belarusian Bible.
3. Reformation in Belarus within the framework of the European Reformation.
4. Famous Reformation figures.
5. Belarusian Bible translations and Bible studies in Belarus.
6. Modern Evangelical movement in Belarus: tendencies and prospects.


Participation applications and papers to be read are accepted until 1 November 2017 by the organizing committee at: Minsk, 6 Rainisa str. Phone: (+375 17) 285-47-40. Pavel Asenenka, е-mail: .


Working languages: Belarusian, Russian (organizers provide translation from English and Polish).

Publishing language for the conference materials: Belarusian.

Text format requirements: an article up to 40,000 symbols should be thoroughly edited. Line interval is 1. Margins – 25 mm. Script: Times New Roman; 14 pt. TO BE GIVEN: 1/ author’s name and last name; 2/ paper title; 3/ references on each page in accordance with the accepted Belarusian standards (e.g., author, book/document title, publishing house, year, page, etc.).


Organizational committee has the right to select applications for the conference participation and paper texts to be published.


Expenses connected with the conference participation are to be covered by the participant/ his (her) employer.

Participation applications are to be submitted via e-mail and to contain the following information:
1. First name, last name (patronymic name if relevant).
2. Present employer, position.
3. Academic degree and rank.
4. Report/ paper title (and necessary equipment, e.g., projection device, etc.).
5. Work or home address, contact phone (with code), e-mail.